8
min. lektura

Kompletny przewodnik po DPP (Digital Product Passport) - jak przygotować się na nadchodzące regulacje w 2024 roku?

Odkryj wszystko, co Twoja firma musi wiedzieć o nadchodzących przepisach z 2024 r. i przygotuj się na zgodność z nimi dzięki naszemu kompleksowemu przewodnikowi po cyfrowym paszporcie produktu DPP, który pozwoli Ci wyprzedzić ten zmieniający się krajobraz.

W szybko zmieniającym się krajobrazie zarządzania informacjami o produktach, koncepcja Cyfrowego Paszportu Produktu (DPP) nabiera ogromnego znaczenia. Zmierzając w kierunku bardziej zrównoważonej gospodarki o obiegu zamkniętym, Komisja Europejska podjęła proaktywne inicjatywy, a firmy muszą być dobrze przygotowane na nadchodzące przepisy w 2024 roku. W tym przewodniku zbadamy definicję, cele i implikacje DPP, a także kluczowe kroki, które firmy powinny podjąć, aby zapewnić zgodność i czerpać korzyści z wczesnego przyjęcia.

Zrozumienie cyfrowego paszportu produktu (DPP)

Cyfrowy Paszport Produktu (DPP) to coś więcej niż tylko cyfrowa tożsamość; to rewolucyjna koncepcja zmieniająca sposób, w jaki postrzegamy produkty i zarządzamy nimi. Jest to dynamiczne repozytorium podróży produktu, zawierające istotne informacje, takie jak jego trwałość, możliwość naprawy i zawartość pochodząca z recyklingu. Główny cel? Zwiększenie przejrzystości w całym łańcuchu dostaw i umożliwienie konsumentom dokonywania świadomych, zrównoważonych wyborów.

Wkład DPP w zrównoważoną Europę

Dążąc do zrównoważonej przyszłości, Komisja Europejska wyznaczyła ambitne cele, a sercem tej wizji jest Cyfrowy Paszport Produktu (DPP). Ta innowacyjna koncepcja wykracza poza tradycyjną identyfikację produktu; staje się siłą napędową, katalizatorem i latarnią prowadzącą Europę w kierunku bardziej zrównoważonej gospodarki o obiegu zamkniętym.

Podstawowym sposobem, w jaki DPP przyczynia się do zrównoważonego rozwoju w Europie, jest zwiększona przejrzystość całego łańcucha dostaw. DPP zapewnia, że każdy etap jest widoczny i rozliczalny poprzez gromadzenie kompleksowych informacji na temat cyklu życia produktu, od wydobycia surowców po utylizację. Przejrzystość ta ma kluczowe znaczenie dla spełnienia standardów regulacyjnych i jest kamieniem węgielnym w budowaniu zaufania konsumentów i wspieraniu kultury odpowiedzialności korporacyjnej.

DPP wzmacnia pozycję konsumentów, dostarczając im bogactwa informacji. W świecie, w którym konsumenci coraz częściej stawiają na zrównoważony rozwój, dostęp do szczegółowych informacji o wpływie produktu na środowisko staje się potężnym narzędziem. Dzięki DPP konsumenci mogą dokonywać wyborów zgodnych z ich wartościami, wybierając produkty, które pozytywnie wpływają na środowisko i wspierają etyczne praktyki biznesowe.

W swej istocie, Cyfrowy Paszport Produktu jest kluczowym elementem w promowaniu zasad gospodarki o obiegu zamkniętym. Oferując wgląd w możliwości naprawy, recyklingu i wykorzystania materiałów pochodzących z recyklingu, DPP zachęca do odejścia od tradycyjnego liniowego modelu "weź, wyprodukuj, wyrzuć". Zamiast tego promuje obieg zamknięty, w którym produkty są projektowane z myślą o długowieczności, a materiały są ponownie wykorzystywane i poddawane recyklingowi, zmniejszając ogólny wpływ na środowisko.

DPP doskonale wpisuje się w szersze cele zrównoważonego rozwoju Komisji Europejskiej. Jako że Europa dąży do bycia liderem w globalnych wysiłkach na rzecz zrównoważonego rozwoju, DPP staje się strategicznym narzędziem do osiągnięcia tych celów. Niezależnie od tego, czy chodzi o redukcję emisji dwutlenku węgla, minimalizację odpadów czy promowanie odpowiedzialnej konsumpcji, szczegółowe informacje dostarczane przez DPP wspierają nadrzędną wizję Europy, która daje przykład w zakresie zrównoważonych praktyk.

W krajobrazie, w którym odpowiedzialność korporacyjna jest najważniejsza, DPP działa jako mechanizm, dzięki któremu firmy mogą pokazać swoje zaangażowanie w zrównoważony rozwój. Poza zgodnością z przepisami, firmy przyjmujące DPP są skłonne do przejrzystości w zakresie ich wpływu na środowisko. Zaspokaja to oczekiwania konsumentów i sprzyja zdrowej konkurencji między firmami dążącymi do prześcignięcia innych w zakresie zrównoważonych praktyk.

DPP nie działa w izolacji; rozwija się dzięki współpracy. Wspólny język zrównoważonego rozwoju ustanowiony przez DPP zachęca do współpracy między branżami, wspierając innowacje w zakresie zrównoważonych praktyk. Firmy mogą uczyć się nawzajem na podstawie swoich sukcesów i wyzwań, tworząc wspólny impuls w kierunku bardziej ekologicznych rozwiązań i podejść.

Dodatkowo, jako że Europa pozycjonuje się jako globalny lider w zakresie zrównoważonych praktyk, przyjęcie DPP staje się czynnikiem definiującym. Dzięki pionierskiemu podejściu do zarządzania produktami i przejrzystości, Europa wyznacza punkt odniesienia dla innych regionów. DPP symbolizuje zaangażowanie Europy w ochronę środowiska, zachęcając globalnych partnerów do pójścia w jej ślady.

Nadchodzące regulacje w 2024 r.

Rozporządzenie w sprawie ekoprojektu dla zrównoważonych produktów (ESPR)

Do 2024 r. krajobraz regulacyjny ma być świadkiem sejsmicznej zmiany wraz z wdrożeniem rozporządzenia w sprawie ekoprojektu dla zrównoważonych produktów. Rozporządzenie to wykracza poza tradycyjne granice norm produktowych, przyjmując holistyczne podejście do zrównoważonego rozwoju. Rozporządzenie to, mające zastosowanie do wszystkich produktów na rynku UE, rozszerza swój wpływ niezależnie od lokalizacji produkcji produktu, oznaczając znaczący krok w kierunku wspierania zrównoważonego rozwoju w skali globalnej.

W przeciwieństwie do swoich poprzedników, ESPR zarzuca szeroką sieć, obejmując wszystkie produkty na rynku UE, niezależnie od tego, gdzie zostały wyprodukowane. Ta inkluzywność podkreśla zaangażowanie we wspieranie zrównoważonych praktyk poza granicami geograficznymi. Dla firm oznacza to uniwersalne podejście do zrównoważonego rozwoju, wymagające ponownej oceny całego cyklu życia produktu i strategii zarządzania łańcuchem dostaw.

Szczegółowe wymagania DPP w 2024 r.

W miarę zbliżania się do 2024 r. spółki znajdują się na progu konkretnych wymogów DPP. Wymagania te wykraczają poza powierzchnię, wymagając szczegółowych ujawnień dotyczących różnych wskaźników zrównoważonego rozwoju. Od proporcji zawartości materiałów pochodzących z recyklingu w produkcie po jego oczekiwaną żywotność, przestrzeganie tych wymogów zapewnia znormalizowane podejście w różnych branżach, torując drogę do przejrzystej i zrównoważonej przyszłości.

Nadchodzące przepisy wprowadzają określone wymagania, które wymagają kompleksowego zrozumienia i skrupulatnego przestrzegania. Wymagania te mają na celu zapewnienie zgodności i zaszczepienie kultury przejrzystości i zrównoważonego rozwoju w różnych branżach.

Jednym z głównych filarów wymogów DPP w 2024 r. jest ujawnianie szczegółowych wskaźników zrównoważonego rozwoju. Firmy muszą zapewnić szczegółowy podział wpływu swoich produktów na środowisko, w tym między innymi ślad węglowy, zużycie energii i zużycie zasobów. Ten poziom przejrzystości zapewnia konsumentom i interesariuszom dokładny wgląd w ekologiczne implikacje produktów, z którymi mają do czynienia.

Co więcej, firmy muszą ujawniać udział materiałów pochodzących z recyklingu w swoich produktach, aby promować gospodarkę o obiegu zamkniętym. Wymóg ten nie tylko zachęca do integracji materiałów pochodzących z recyklingu, ale także podkreśla znaczenie efektywnego gospodarowania zasobami. Zrozumienie zawartości materiałów pochodzących z recyklingu w produkcie staje się kluczowe dla konsumentów, którzy priorytetowo traktują zrównoważone praktyki i aktywnie poszukują produktów o minimalnym wpływie na środowisko.

Poza bezpośrednim wpływem na środowisko, DPP w 2024 r. będzie wymagać od firm ujawnienia wglądu w oczekiwaną żywotność i trwałość ich produktów. Wykracza to poza tradycyjną koncepcję długowieczności produktu i obejmuje informacje na temat możliwości naprawy i modernizacji. Konsumenci, wyposażeni w tę wiedzę, mogą dokonywać świadomych wyborów, odchodząc od produktów jednorazowego użytku i wybierając te zaprojektowane z myślą o długowieczności.

Nadchodzące wymogi DPP podkreślają również znaczenie przejrzystości łańcucha dostaw. Firmy będą proszone o przedstawienie kompleksowego przeglądu swojego łańcucha dostaw, z wyszczególnieniem źródeł surowców, procesów produkcyjnych i metod transportu. Taki poziom przejrzystości jest koniecznością regulacyjną i sposobem na budowanie zaufania wśród konsumentów coraz bardziej zainteresowanych etycznymi i środowiskowymi konsekwencjami kupowanych przez nich produktów.

Wymagania DPP w 2024 roku będą kładły nacisk na integrację informacji o produktach ze wspólnymi standardami w celu zapewnienia zharmonizowanego podejścia. Wiąże się to z przyjęciem standardowych formatów wymiany danych, ułatwiających interoperacyjność między branżami. Przejście na wspólne standardy ma na celu usprawnienie przepływu informacji, czyniąc je bardziej dostępnymi i zrozumiałymi dla wszystkich interesariuszy w łańcuchu dostaw.

W miarę rozwoju ery cyfrowej niezawodność i bezpieczeństwo danych stają się niezbędne. Oczekuje się, że firmy wdrożą solidne środki w celu zapewnienia dokładności i bezpieczeństwa danych przechowywanych w Cyfrowym Paszporcie Produktu. Wiąże się to z przyjęciem technologii takich jak blockchain w celu zwiększenia integralności danych i ochrony przed manipulacją, zapewniając konsumentom i interesariuszom wiarygodność prezentowanych informacji.

Godnym uwagi aspektem wymogów DPP jest nacisk na udostępnianie informacji konsumentom. Firmy muszą zapewnić konsumentom łatwy dostęp i zrozumienie danych przedstawionych w Cyfrowym Paszporcie Produktu. Może to obejmować przyjazne dla użytkownika interfejsy, integrację kodów QR lub inne innowacyjne metody wypełnienia luki między złożonymi wskaźnikami zrównoważonego rozwoju a zrozumieniem przez konsumentów.

Zgodność z wymogami DPP nie jest sprawą jednorazową; to ciągłe zobowiązanie. Firmy muszą wdrożyć systemy ciągłego monitorowania wskaźników zrównoważonego rozwoju swoich produktów i dostarczać regularne raporty. Ten iteracyjny proces zapewnia, że firmy pozostają odpowiedzialne za swój wpływ na środowisko, wspierając kulturę ciągłego doskonalenia i zdolności adaptacyjnych.

Przygotowanie firmy do wdrożenia DPP

Droga do zgodności z DPP wymaga od firm strategicznego i proaktywnego podejścia. W miarę ewolucji krajobrazu regulacyjnego firmy muszą podejmować zdecydowane kroki, aby przygotować się do wdrożenia DPP. Obejmuje to inwestowanie w programy szkoleniowe dla pracowników, aby zapewnić dogłębne zrozumienie zawiłości wymagań DPP.

Pomyślna integracja DPP z działaniami firmy to nie tylko zgodność z przepisami; to strategiczny krok w kierunku zrównoważonej przyszłości. Poza spełnianiem wymogów prawnych, włączenie DPP do rdzenia projektowania produktów i zarządzania łańcuchem dostaw jest inwestycją w długoterminowy zrównoważony rozwój marki. Zapewnia, że każdy aspekt podróży produktu jest zgodny z zasadami przejrzystości i przyjazności dla środowiska.

Co więcej, technologia odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu płynnej zgodności z DPP. Firmy muszą badać i inwestować w zaawansowane systemy, które ułatwiają efektywne zarządzanie danymi DPP i ich ujawnianie. Od technologii blockchain zapewniających integralność danych po zaawansowane narzędzia analityczne oferujące cenne spostrzeżenia, technologia staje się sprzymierzeńcem w poruszaniu się po zawiłościach DPP.

Korzyści z wczesnego wdrożenia DPP

Przewaga konkurencyjna

Wczesne przyjęcie DPP jest strategicznym posunięciem, które zapewnia przewagę konkurencyjną. Firmy, które wcześnie przyjmują DPP, pozycjonują się jako liderzy branży zaangażowani w zrównoważony rozwój. To zaangażowanie staje się potężnym wyróżnikiem na rynku coraz bardziej napędzanym przez świadomych ekologicznie konsumentów.

Lepsza reputacja marki

W erze cyfrowej reputacja marki jest najważniejsza. Wdrożenie DPP na wczesnym etapie podnosi reputację marki firmy, sygnalizując zaangażowanie w przejrzystość i zrównoważony rozwój. Ten rezonans z wartościami konsumenckimi przekłada się na lojalną bazę klientów i pozytywne relacje z interesariuszami.

Ulepszony projekt produktu i zaangażowanie

Przyjęcie DPP pozwala firmom na ponowne przemyślenie i ulepszenie projektu produktu. Dzięki zrozumieniu i uwzględnieniu wskaźników zrównoważonego rozwoju, firmy mogą wprowadzać innowacje w sposób, który współgra z wartościami konsumentów. To z kolei zwiększa zaangażowanie i lojalność klientów.

Radzenie sobie z wyzwaniami i znajdowanie rozwiązań

Podobnie jak w przypadku każdej transformacyjnej zmiany, wdrożenie DPP wiąże się z wyjątkowymi wyzwaniami. Firmy mogą napotkać przeszkody, od zapewnienia dokładności danych po przezwyciężenie oporu organizacyjnego. Rozpoznanie tych wyzwań jest pierwszym krokiem w kierunku znalezienia praktycznych rozwiązań.

Pomyślna integracja DPP wymaga kompleksowej strategii. Firmy mogą inwestować w programy szkoleniowe dla pracowników, zapewniając, że ich siła robocza jest wyposażona w wiedzę umożliwiającą poruszanie się po zawiłościach DPP. Wykorzystanie zaawansowanych technologii, takich jak sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe, może usprawnić zarządzanie danymi i zapewnić dokładność.

Poruszanie się w środowisku DPP nie musi być samotną podróżą. Firmy mogą korzystać z zasobów zewnętrznych i nawiązywać strategiczne partnerstwa z ekspertami w dziedzinie zrównoważonych praktyk. Współpraca z organizacjami specjalizującymi się we wdrażaniu DPP może dostarczyć nieocenionych informacji, ułatwiając przejście do zgodności z przepisami.

Rola PIM w kontekście cyfrowego paszportu produktu

Systemy zarządzania informacjami o produkcie (PIM) mają kluczowe znaczenie dla wspierania standardu Cyfrowego Paszportu Produktu (DPP). PIM jest podstawą organizacji, centralizacji i zarządzania krytycznymi informacjami o produkcie, niezbędnymi do wdrożenia DPP. Systemy PIM mogą płynnie integrować się z DPP, zapewniając, że wymagane dane produktu, takie jak wskaźniki zrównoważonego rozwoju, informacje o materiałach i szczegóły dotyczące cyklu życia produktu, są dokładnie gromadzone, standaryzowane i łatwo dostępne do włączenia do DPP. Integracja ta usprawnia tworzenie i aktualizację Cyfrowych Paszportów Produktów, ułatwiając firmom spełnienie wymogów DPP. Co więcej, systemy PIM ułatwiają dokładność, spójność i identyfikowalność danych, co ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia wiarygodności i rzetelności informacji prezentowanych w DPP. Zasadniczo systemy PIM służą jako cenne narzędzie dla firm dążących do spełnienia standardów DPP i przyczyniają się do bardziej przejrzystego i zrównoważonego krajobrazu produktów.

Podsumowując, Cyfrowy Paszport Produktu to nie tylko wymóg regulacyjny; to transformacyjne narzędzie kształtujące przyszłość zrównoważonego rozwoju produktów. W miarę zbliżania się roku 2024, firmy są nie tylko zachęcane, ale wręcz zmuszane do działania już teraz, przyjmując DPP jako fundamentalny aspekt swojej strategii biznesowej. Poza zgodnością z przepisami, DPP staje się drogowskazem prowadzącym firmy ku przyszłości, w której przejrzystość, zrównoważony rozwój i innowacyjność łączą się w nowy standard doskonałości. Konkretne wymagania DPP w 2024 roku oznaczają znaczący krok w kierunku bardziej przejrzystego, zrównoważonego i odpowiedzialnego podejścia do zarządzania produktami. Firmy, które spełniają te wymagania, wypełniają zobowiązania regulacyjne i pozycjonują się jako liderzy w globalnym ruchu na rzecz bardziej zrównoważonej przyszłości. Ponieważ sfera cyfrowa przeplata się z cyklem życia produktu, Cyfrowy Paszport Produktu staje się dynamicznym narzędziem, które spełnia standardy regulacyjne i wyznacza nowe standardy etycznych i ekologicznych praktyk biznesowych. Bądź na bieżąco z przyszłymi artykułami badającymi temat Cyfrowego Paszportu Produktu w kontekście PIM.

Źródło: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pl/Documents/Reports/pl_Impact_of_inte[...]onal_open_standards_on_circularity_in_Europe_April2022_2.pdf

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/54874

https://www.youtube.com/playlist?list=PLmwl0nkG0dPFI8bAS736myioL45oBEoeU

Marcin Piwowarczyk

CEO i założyciel Ergonode PIM